KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bio-med.sellingo.pl

 

1

Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu Internetowego i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Operatorem sklepu internetowego działającego na stronie Biomedplus.com.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”) jest BIO-MED. Sp. z o.o., ul. Zagnańska 84B, posiadającego NIP 959-15-07-970, REGON 292461996.
 3. Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów:
  1. z dostawą do Klienta;
  2. poprzez umożliwienie Klientowi dokonania odbioru Produktów w magazynie spółki tj. Szczukowskie Górki 1A, 26-065 Piekoszów

 

2

Definicje

 

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

 

Sklep Internetowy – prowadzony przez Bio-Med. Sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www. bio-med.sellingo.pl

Strona Internetowa – oznacza stronę www. bio-med.sellingo.pl, na której działa Sklep Internetowy;

BioMed – spółka BIO-MED Sp. z o.o.;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto– oznacza dostęp do usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiający składanie zamówień.

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego;

Punkt Magazynowy – miejsce odbioru towaru: Szczukowskie Górki 1 A, 26-065 Piekoszów

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

 

 

3

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez konieczności zarejestrowania się w serwisie (formuła „Gość”).
 2. Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

 

4

Produkty i Ceny

 

 1. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem, a także szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 660-775-124.
 3. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

 

5

Złożenie zamówienia

 

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia i podaniu niezbędnych danych.
 1. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www. bio-med.sellingo.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 3. Po złożeniu zamówienia Sklep Internetowy sprawdza stan magazynu. Jeśli towar wybrany przez Klienta jest dostępny, Sklep Internetowy przesyła do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym dochodzi wraz z potwierdzeniem przez Sklep Internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W celu dokonania zakupu Klient może zamówić wyłącznie te Produkty, które są dostępne. Możliwość korzystania z opcji zakupu z dostawą do Klienta, jak również dostępne opcje dostawy do Klienta, mogą różnić się w zależności od wybranych Produktów. Informacje o możliwych dostępnych opcjach odbioru/dostawy Produktów będą wyświetlane przy Produktach.
 6. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
 7. Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:
 1. akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;
 2. wskazanie adresu Klienta;
 3. wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy (chyba, że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Punkcie Magazynowym);
 4. wskazanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail;
 1. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Bio-Med Sp. z o.o. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Bio-Med Sp. z o.o. niezwłocznie po aktywowaniu linku potwierdzającego złożenie zamówienia, wysłanego na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia (dotyczy zamówień opłacanych „przy dostawie”).
 3. Bio-Med Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem w Sklepie Bio-Med Sp. z o.o., w którym Klient złożył zamówienie. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Bio-Med Sp. z o.o.. Bio-Med Sp. z o.o.  niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Bio-Med Sp. z o.o.  dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata.
 4. W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Punkcie Magazynowym, w wypadku braku możliwości przygotowania Produktów do odbioru w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 poniżej, Bio-Med Sp. z o.o. skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu potwierdzenia woli Klienta realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania Produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Klienta na odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, Bio-Med Sp. z o.o. dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata.
 5. Bio-Med Sp. z o.o. jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:
  1. Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Bio-Med Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy;
  2. okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.
 6. Bio-Med Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.
 7. Bio-Med Sp. z o.o.  niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 13 – 14 powyżej.

 

6

Dostawa Produktów – w wypadku wyboru opcji zakupu z dostawą do Klienta

 

 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przy ustaleniach indywidualnych z klientem, transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz BioMed („Firma transportowa”).
 1. Wysyłka realizowana jest w dni robocze.
 2. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a Punktem Magazynowym. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 Dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji wynosi do 40 Dni Roboczych), chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez BioMed płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni z BioMed inny termin dostawy zamówionych Produktów.
 4. BioMed poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
 5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient.
 6. Przesyłki dostarczane:
 1. kurierem – których waga nie przekracza 60 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki dostarczy ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia).
 2. transportem dokonywanym za pośrednictwem Firmy transportowej – dostarczane są jedynie przed wejście do budynku wskazanego w adresie dostawy (lub - w wypadku domów jednorodzinnych i domów szeregowych – do wejścia lub wjazdu na działkę, na której znajduje się budynek) bez względu na wagę przesyłki. Przesyłki są dostarczane w godzinach i dniach otwarcia Punktu Magazynowego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00) lub dostarczanie towaru odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń z pracownikiem Pan Bartosz Wiewióra tel. 660-775-124.

 

 1. Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia wraz z opisem tych uszkodzeń.

 

7

Odbiór Produktów w Punkcie Magazynowym (w wypadku wyboru opcji zakupu z odbiorem w Punkcie Magazynowym)

 

 1. W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Punkcie Magazynowym, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w Punkcie Magazynowym. Adres, dni i godziny otwarcia wybranego Punktu Magazynowego oraz numer telefonu kontaktowego zostaną wskazane w ramach komunikatu wyświetlonego na stronie Sklepu Internetowego po złożeniu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 2. BioMed przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 1 Dnia Roboczego od otrzymania wpłaty od Klienta z zastrzeżeniem § 5 ust. 11 i 12 powyżej. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta termin ten wynosi do 40 Dni Roboczych (chyba, że w trakcie składania zamówienia zostanie wyraźnie wskazany inny termin).
 3. BioMed poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w Punkcie Magazynowym.
 4. Odbioru Produktu może dokonać:
  1. osobiście Klient, który złożył zamówienie, po wskazaniu numeru zamówienia podlegającego odbiorowi;
  2. Inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym)
 5. BioMed jest uprawniona do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. BioMed może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa w ust. 4 a) i b) powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.
 6. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 14 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów, o której mowa w § 7 ust. 3 powyżej. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

 

8

Sposób płatności

 

 1. Płatność za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie zamówienia:
 • gotówką przy odbiorze w Punkcie Magazynowym,
 • płatność za pobraniem,
 • przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego.
 1. Za moment dokonania płatności, w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, uznaje się moment wpływu środków na rachunek Sklepu Internetowego,.

 

9

Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

 

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do BioMed przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się w załączniku nr 1. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Punktu Magazynowego.
 3. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim BioMed przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 5. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do Punktu Magazynowego, w którym został zamówiony Produkt lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres Punktu Magazynowego. Wybór sposobu zwrotu Produktów do BioMed należy do Konsumenta.
 6. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia, zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą BioMed oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
 7. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:
  1. BioMed zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);
  2. nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.
 8. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Punktu Magazynowego ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument.
 9. BioMed może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli BioMed wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez BioMed utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 12. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

10

Reklamacje

 

 1. Reklamowany towar może zostać przesłany do Sklepu Internetowego pocztą, lub przesyłką kurierską, bądź dostarczony osobiście do Punktu Magazynowego.
 2. Reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria, które mają wpływ na jego funkcjonalność.
 3. Towar powinien zawierać opakowanie pozwalające na jego bezpieczny transport. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania towaru.
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
 5. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że BioMed niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez BioMed albo BioMed nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez BioMed usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez BioMed Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. BioMed  jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. BioMed może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, BioMed  może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.
 8. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.
 9. Reklamacje należy kierować do Punktu Magazynowego, w którym został zamówiony Produkt. Reklamacje można składać osobiście w Punkcie Magazynowym, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną poprzez opcję KONTAKT
 10. W reklamacji Klient powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. BioMed  zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
 11. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a BioMed nie ustosunkowała się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione. 
 12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

 

11

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest BioMed sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, przy ul. Zagnańskiej 84B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000272749 („Administrator”).
 2. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego u Administratora, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: bartosz.lezon@biomedplus.com.pl
 3. Dane osobowe, podane przez Ciebie w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, będą przetwarzane przez BioMed w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu niezbędnym do realizacji zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (na zasadach określonych w niniejszym regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez BioMed w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez BioMed przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu Internetowego oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez BioMed praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
 5. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy wybrałeś taką opcję).
 7. BioMed dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez BioMed środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do tego aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym i dokonać zakupu.
 9. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez BioMed danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

12

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Sklepu internetowego nie ogranicza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywiny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu Internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.
 3. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem  www. bio-med.sellingo.pl.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  31.07.2018.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl